Merya - Feautured Pic

Monitorowanie osób

 • RTLS monitoring osób pracujących w środowisku o podniesionym ryzyku.
 • Monitorowanie przemieszczania się osób, lokalizacja, detekcja bezruchu, detekcja pozycji leżącej, przycisk „SOS”.
 • Specjalne osobiste TAG-i do monitorowania osób w środowisku zagrożonym wybuchem (EX).
 • RTLS monitorowanie wózków widłowch, towaru, obiektów, rzeczy przed kradzieżą.

Opis systemu

Merya RTLS jest bezprzewodowym systemem kontrolującym osoby pracujące w środowisku o podniesionym ryzyku za pomocą inteligentnych tagów RFID i czujników.

Osobiste tagi mają zabudowane sensory detekcji zmiany położenia osoby (osoba leży) lub jej bezruchu (omdlenie, utrata świadomości itp.) System można połączyć z lokalną służbą dozorową i służbami ratownictwa.

Monitorowanie może być przeprowadzane w poszczególnych miejscach obiektu (budynku) i także poza nim. System przedstawia położenie  wszystkich osób będących aktualnie on-line lub archiwalnie, z zapisu historii zdarzeń. Położenie osób lub rzeczy można śledzić on-line również w formie wizualizacji 3D za pomocą ikon z ich imionami.

Dokładność monitorowania zależy od gęstości pokrycia detektorów RTLS. Merya RTLS przy pomocy osobistego pagera umożliwia także monitorowanie przeprowadzenia rutynowych czynności patrolowych.

Prezentacja instalacji detektora RLS-04 w hali przemysłowej:

Monitorowanie osób pracujących w środowisku o podniesionym ryzyku

System Merya RTLS nadaje się do miejsc pracy o zwiększonym ryzyku np.: o pracy w strefie zagrożenia wybuchem – EX, huty żelaza, odlewnie, zakłady chemiczne, hartownie stali, młyny, chłodnie, nocne zmiany pracujących pojedynczo pracowników.

Detektory RLS można umieścić na stanowiskach pracy poprzez przymocowanie bezpośrednio do maszyny/urządzenia lub przez umieszczenie w pomieszczeniu gdzie wymagamy monitorowania tej osoby. Informacje z tagu RLH, który wykrywa czy osoba leży, nie rusza się (omdlenie), spada z wysokości lub wcisnęła przycisk „SOS”, w czasie rzeczywistym zostaną przeniesione do jednostki centralnej.

Jednostka centralna w przypadku wywołanego zdarzenia wykona zaprogramowany scenariusz alarmowy (syrena, panel świetlny, SMS, e-mail, wizualizacja 3D na monitorze, wywołania presetów kamer PTZ itd.). System potrafi bezpośrednio z jednostki centralnej RLU sterować wszystkimi analogowymi kamerami PTZ z protokołem Pelco-D oraz z kamerami IP m.in. Samsung, Axis, Panasonic, Dallmeier, Bosch, Pelco itp.

Schemat działania monitorowania bezpieczeństwa osób:

Do pamięci jednostki centralnej RLU zapisywane są wszystkie informacje dotyczące sytuacji alarmowych oraz w której strefie osoba się znajdowała (w tym strefy do których osoba ma lub nie ma uprawnienia). Zdalny dostęp do systemu i zapisywanych informacji odbywa się za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej (IE, Mozila, Opera, Google Chrome).

Wizualizacja na komputerze:

Przekierowanie alarmu na dyspozytora służb ratowniczych

System Marya RTLS jest autoryzowanym systemem do bezpośredniego podłączenia z lokalnym dyspozytorem służb ratowniczych.

Dyspozytor bez dodatkowego obciążenia może monitorować obiekty podłączone do systemu Merya RTLS, przy czym informacje o alarmowych stanach pracowników łącznie z ich położeniem są w każdej chwili dostępne. Ostatecznie można również sprawdzić czy pracownicy nie opuścili obiektu w którym pracują. Dzięki tym wszystkim zebranym informacjom jest możliwa bardzo szybka i skuteczna interwencja.

Podgląd pracowników on-line

W oprogramowaniu, w zakładce Tagi, informacje są do dyspozycji on-line.

Umożliwia nam to sprawdzenie, która osoba i w jakich strefach/obszarach się znajduje a z pod kątem bezpieczeństwa otrzymamy również informację o jej stanie i czy nie zagraża jej niebezpieczeństwo.

Sygnalizacja stanu tagów on-line w programie Merya RTLS:

Wizualizacja położenia

Program Merya RTLS umożliwia podgląd pozycji tagów za pomocą graficznej wizualizacji 2D.

Program przy tym korzysta z komercyjnej usługi www.mapy.cz z możliwością zoomowania, wsparcia ikonami itp. Mapy te można użyć dla obszaru zewnętrznego, np.: dookoła hali lub całego obszaru zakładu przemysłowego. W przypadku użycia tagów bezpieczeństwa RLHM (z modułem GPS), jest możliwość monitorowania i wizualizowania na terenie całej Polski, Czech i Słowacji. Wewnątrz hal program korzysta ze schematu budowy w formacie PNG.

Architektura - wariant “A”

Detektory RLS są zasilane i komunikują się po magistrali RS485, która zakończona jest w jednostce monitorującej FLM. Do podłączenia używa się przewodu typu FTP.

Variant A:

Architektura - wariant “B”

Detektory RLS są zasilane z lokalnego zasilacza 7-28VDC. Detektory RLS komunikują się radiowo z najbliższą jednostką monitorującą FLM. Detektory RLS mogą znajdować się max. do 50m od najbliższej jednostki monitorującej FLM i komunikować się max. przez jedną ścianę.

Z zewnętrzną anteną dookólną UMTS komunikacja możliwa jest nawet na 150m. Najbardziej poprawnym działaniem przed ostatecznym montażem jest dokonanie wstępnych pomiarów sygnału.

Variant B:

Podłączenie jednostek monitorujących FLM

Jednostki monitorujące FLM mogą komunikować z jednostką centralną dowolnie, po Ethernet (w sieci LAN) lub po magistrali RR485, która służy również jako dystrybucja zasilania do wszystkich modułów.

Jednostka centralna RLU jest tylko jedna i stanowi serce całego systemu. System Merya RTLS w miejscu instalacji nie wymaga żadnych komputerów ani oprogramowania, ponieważ wszystkie moduły pracują w systemie embedded (”wbudowanym”). Taka forma zapewnia wysoką niezawodność, stabilność i niezależność systemu!

Architektura polączenia:

Prezentacja właściwości detekcyjnych taga RLH

Detekcja osoby leżącej za pomocą RLH:

Detekcja osoby w bezruchu za pomocą RLH:

Detekcja swobodnego upadku RLH:

Detekcja wciśnięcia “SOS”:

Merya - Tag RLH na ramieniu pracowníka

Osobiste tagi bezpieczeństwa

Tag RLH nadaje się do monitorowania pozycji osoby w obiekcie, i głównie dla detekcji osób pracujących w miejscach o podniesionym ryzyku.

Można go nosić przypiętym do paska od spodni, lub co jest bardziej korzystniejsze, przypiąć paskiem do ramienia. Osobisty tag RLH weryfikuje osobę, kiedy jest w pozycji leżącej (nawet jeśli się rusza), bezruch osoby (np.: omdlenie) lub swobodny upadek z wysokości.

Tagi są wyposażone w silniczek wibracyjny, umożliwiający interaktywną komunikację z użytkownikiem. Tag RLH-06b posiada dodatkowo zintegrowany przycisk napadowy, umożliwiający natychmiastowe wezwanie pomocy. Zasięg taga RLH od detektora RLS wynosi max. 50m (max. 150m z zewnętrzną anteną dookólną UMTS).

Żywotność baterii jest przewidziana aż na 18 miesięcy przy częstotliwości wysyłania co 3s (w przypadku jeśli nie jest używany silniczek wibracyjny i LED).

Osobisty tag bezpieczeństwa RLH-06b

 • monitorowanie pozycji osoby
 • czujnik pozycji leżącej osoby
 • czujnik bezruchu osoby
 • czujnik upadku osoby
 • przycisk napadowy
 • silny silniczek wibracyjny przy ostrzeżeniu pre-alarmu
 • obudowa IP 65
 • bardzo odporny, do zamocowania na odzież roboczą
 • wytrzymałość baterii 18 miesięcy

Przykład Tag RLH-06b oraz 06:

Merya - Standardowy tryb alarmu taga RLH

Standardowy tryb alarmu taga RLH

Tryb standardowy.

W trybie standardowym tag RLH musi być w ciągłym w ruchu i jednocześnie w pionowej pozycji.

Merya - Lokalny Pre-Alarm taga RLH

Wykrycie bezruchu - Lokalny PreAlarm taga RLH

Sygnalizowanie trybu: Lokalny pre-alarm

Lokalny sygnalizator pre-alarmu ma ostrzec osobę, która wywołała następującą reakcję,

że należy usunąć przyczynę zdarzenia (poruszyć się), system sygnalizujący “PreAlarm” zakończy działanie i nie przejdzie do alarmu docelowego (alarm II stopnia).

Merya - Wykrycie bezruchu - alarm taga RLH

Wykrycie bezruchu - alarm taga RLH

Sygnalizacja trybu: Ostry alarm

Jeżeli osoba nie usunęła w definiowanym czasie przyczyny zdarzenia (nie poruszyła

się nadal), system przejdzie do trybu ostrego alarmu i wyśle do jednostki centralnej RLU informację alarmową, która uaktywni wszystkie skonfigurowane scenariusze alarmowe.

Moduły do krótkotrwałego przerwania monitorowania bezpieczeństwa

Pracownicy, którzy wyposażeni są w osobiste Tagi RLH potrzebują czasami system poinformować o potrzebie zatrzymania/przerwania monitorowania bezpieczeństwa (w dalszej części będziemy to nazywać bypass).

Do przeprowadzenia czynności bypass służy detektor RLS z dwoma przyciskami i świetlnym sygnalizatorem. Pracownik wciśnie czerwony przycisk jako żądanie krótkotrwałego przerwania monitorowania bezpieczeństwa. W czasie przerwania monitorowania system nie sygnalizuje stanu alarmowego w przypadku kiedy Tag jest w bezruchu, w pozycji poziomej lub jest poza zasięgiem radiowym całego systemu MERYA RTLS.

Czas przerwy jest konfigurowalny i można ustawić go w zakresie 1-99 min. Po upływie tego czasu system automatycznie zacznie monitorować pracownika, pod kątem jego bezpieczeństwa. W przypadku, kiedy pracownik żąda zakończenia bypass jeszcze przed upływem nastawionego czasu, wówczas wciska zielony przycisk. Przyjęcie tego żądania system potwierdza włączeniem sygnalizatora optycznego, a to oznacza, że pracownik jest ponownie monitorowany.

Wszystkie zdarzenia są zapisywane do pamięci systemu oraz przesyłane są on-line do dyspozytora służby ratowniczej.

Schemat działania systemu bypass: